Search form

Aposolo 14:19

Paulo omata meni dewa.

19Ago wewa nuto ago noiwato Antiok nata zorata Aikoniam natara Yuda ema eni kei awero ema bama sero uzutiro awewa tairo Paulo omata meni dewa awa. Dewa betenuta asero zumuro puro bamuro nata atura potiwa.