Search form

Aposolo 14:20

20Ago potiwa itinu Yesura dubu meni kokouniro nu zimuro itiwa nu eriro nata amira noko toiro bamunua. Ago wenu pina atinu nuto Banabare nata awa doro Derebe nate bamuwato awa.