Search form

Aposolo 14:26

26Ana osero wara witiro susaumite Antiok nate kei awewato. Gita nata amira ana Yesura dubu meni nuto Anutu meni dia wai bua nuso wariseto buara iyetiwa bamuwato awa. Are bua awa zaawero inoe pesuniro noko ewesemuro muwato awa.