Search form

Aposolo 14:5

5Ago wewa giro ema Yudako eni ata Yuda ema eni ata giti kopi nusokare ami aposolo eto awa waya wamu sero o omata meni damu sero ge timuwa awa.