Search form

Aposolo 15

Pauloto Banabare ge emo Yerusalem nate witiwato.

1Ema eni meni Yudaya zebura ena osero Antiok nate baro Yesura dubure ego sewa awa, “Nikare tama aiso kapaira tani Mose meni wanisekai senua amira te tama aiso nisokare kaka kapamu wamunowa, awa Anutu meni nikare oko soero pamunoya.” 2Ago sewa Pauloto Banabare meni nukare senewato ge bamubake bawinoiwa giro dubu meni ego sewa awa, “Pauloto Banabare ata ge ninai ema eni nukare ge awa puro aposolo dubu eni Yerusalem nate noise gera giti kopi nora, nusokare nana puro bayarise.” 3Dubu meni ago sero iyetiwa bamuwa. Susawise Fonisia zebu busero Samaria zebu busero awinoise Yesura dubu ago noisowa amire ge ego tugata wero bamuwa, “Ema Yudako dainiro meni gera mokara toitinora.” Ago tugata wewa niniro yawa sara bamubake wewa awa. 4Paulo dubure susaumite baro Yerusalem nate kei awewa Yesura dubure aposolore gera giti kopire meni nukare areniro yawa sara wewa awa. Ago wewa nukare Anutu meni soremunu bua wewa me wenua amira uge-mage wewa awa. 5Uge wewa tepo wenu Yesura dubu amira eni nukare Farisayora dubura noisowa ami ego sewa awa, “Ema Yudako tama aiso nusokare kaparise sai itia. Ota Mosera lo ge dimarise awa tugata wewo.” Ago sewa awa.

Aunai bamura ena Petoro meni ge tugata wenua.

6Aposolore gera giti kopire nukare ge awa kora wamu sero auniwa. 7Auniro ge bua inoise itiwa Petoro meni eriro ge ego tugata wenua awa, “Otao mamai naso, gita bua zaawenakai be amire nane Oziga Ewanana ema Yudakore tugata wana niniro Yesu tuma diarise Anutu meni nasokai nana ena na pumuro bua amira potinua, awa gosinowa. 8Ago wena Anutu nu dubara gai meni Yuda ema namorekai Ozana potinua da ago ine ema Yudakore potitinoise tuma diai nusokare te asenua awa. 9Nukare Yudako ewe, nakai Yuda ewe, ago oko senua. Nukare nu tuma diwa duba nusokare sewero kora inoise namorekai wenua da ago ine numorekare wenua awa. 10Mosera lo ge awa nena mou-mau, are nikare nogoro Anutu gaero gamu inoise nena awa Kristenra gape potamu towi? Apipie nasokai ata nakai dai nena mou-mau awa dimai ine tepo awa. 11Ata nakai ego gosinowenakai awa: Anutu meni Tua Yesura dumi yagabara nakai Yuda ema soero pumunua, da ago ine nu ema Yudako soero pupinoya.” Ago senua awa.

12Ago senu ema auniro itiwa nukare dapikarago ge tepo wenu itiwa awa. Itiwa Banabato Paulore Anutura buara noiwato ema Yudakora nana tani putoure dainiro wariseto senu wewato amira ge uge inoise tugata wewato awa.

Yakobo meni ge tugata wenua.

13Nuto ge tugata inomite wero pesuniwato Yakobo meni ge ego tugata wenua awa, “Otao mamai, ge sana niniu. 14Anutu nu ema Yudakora nana ena ema eni pumai dubu nuso warise gita duba nuso poti nusokare nana ninua, amira ge uge awa Simon meni weti ninenakai awa. 15Nu ge sesia, awa porofete meni gita da ago ine sewa awa. Porofetera ge gayai zo ego ine itia ewa,

16Tua meni ego toya awa, Nane noma ewesemuro Dawidira komboa zasai awa kora wamunona. Boa waya wai awa noko ziana eriro dopamunoya. 17Ema dubu sero nukare dubu naso warise sena ami Tua kau wero tamarise ago wamunona awa. 18Tua nu ge ago ine kereniro tupisonua tupewia ami ago toya awa.” 19Yakobo meni ago sero ge susumuro ego senua awa, “Are kotumai naso ego ewa: Ema Yudako Anutura nana desenitinora amira nana nena mou-mau oko potanekai. 20Ata nukare nena ei awa duarise sanekai. Wo tua opire zame potai awa oko narise; bama bewana oko warise; wo duba anisemawera betawera orara kaka zozamu inowera amira me oko narise; wora orara oko narise. Nukare nena ago awa duarise sanakai zewai wai pas zo gaero potanekai. 21Awa ego emira wanekai: Mosera lo ge awa emoko ona nata sero azimuro susu kerenitinoise tupisowa. Ata zeme da ago Sabat pura sero yere ibu sero azimuro ninitinowenakai, are Mosera lo ge oko osamunoya.” Ago senua awa.

Nukare pas zo ema Yudakore potiwa.

22Are aposolo ata gera giti kopi nukare dubura ema dapikarago tugata wewa niniwa te wenu nusokare nana ema eto pumuwa. Ema eto awa puro Pauloto Banabare dai pas puro Antiok nate bayariseto sewa. Ema pumuwa amira zo zazo nuso Yuda. Zazo nuso zo Basaba. Zo zazo nuso Sila. Nuto dubura giti kopi noisowato awa. 23Nukare nuto pumuro pas zo ego toise gaero potiwa awa, “Gera otao mamai nisokare aposolore gera giti kopire nakare gera otao mamai nasokare ema Yudako Antiok natara Siriato Silisia zebura nowa, nikare arenitinoise pas ei awa potitinonakare awa. 24Nasokare nana ena ema eni baro ge nimorekare tugata inoise kotumai nisokare sisewa, awa ninisenakare. Ata nakare ago warise kaka samu. 25Are nakare ge awa niniro auniro ge te sero ema eto tamuro nisokare nana iyetitinonakare. Nuto otao nasokare eto Pauloto Banabare dai iyetenakare susawera awa. 26Pauloto Banabare meni Tua nasokai Yesu Kristo emo nuai nusoto gera wai sogo wewato awa. 27Are ema eto tamenakare awa Yudato Silare. Nuto nisokare nana muro ge gainonakare ge da awa be meni tugata warato ninamunowa. 28Ozana ata nakare ami nena mou zo oko susumamunonakare. Potai ge ei awa gege potamu sero sesenakare te wetia awa. 29Nikare wo tua opire zame potai amira pisita wora orarata wo duba anisemai betai orara mokara itai, awata bama bewana wai, awa doro baitiwo. Nena awa duamunowa, awa kokopai nuamunowa. Ge kaka awa. Tuare dai noiwo.”

30Are dubu meni ema iyetiwa bamuwa awa. Susaumite baro Antiok nate kei awero Yesura dubu zawa sewa auniwa pas potiwa. 31Potiwa azimuro potai ge sero gaewa awa giro duba koko wenu yawa sara wewa awa. 32Are Yudato Silare nuto porofete noiwato, are ge dainiro tugata inoise Yesura dubu soga wewato zewai wewa awa. 33Nuto pura eni ago nomiteto ema nuto iyetiwa amira nana ewesemuro bayamu sewato giro duba kokopaire yawa sara inoise iyetiwa. [ 34Ata Sila meni numorekare dai ago dago itamu senua awa.]

35Pauloto Banabare nuto Antiok nate itisowato. Ago itiseto ema enire dai Tuara ge tugata-magata inoisowa awa.

Pauloto Banabare zaumuwato.

36Ago noeto Paulo meni Banabare ego senua awa, “Nage gita Tuara buara susawise Tuara ge tugata wenage nata sero otao mamai nasoge kei awewa nukare nogo nori awa baro ganege.” 37Ago senu Banaba meni Yohane Mak numoreto dai bayaise senua awa. 38Mak nu gita numoreto dai susaumite Pamfilia zebura ena bua ziro zewai kaka wamu nuto doro ewesemunua, are Paulo meni nu numoreto dai bayaira ginu te kaka wamu wenua. 39Amira Pauloto Banabare ge bawinomiteto zaumuwato awa. Zaumuroto Banaba meni Mak puro wa selire amira witiroto Saipras gutura bamuwato awa. 40Ota Paulo meni awa Sila pumunu Yesura dubu meni nuto Tuara buara iyetitinoise Tua nuto dia waise wana nusora potiwa bamuwato awa. 41Bamuroto Siria zebure Silisia zebure businoise Yesura dubure potai ge potitinoise bamuwato awa.