Search form

Aposolo 15:19

19Yakobo meni ago sero ge susumuro ego senua awa, “Are kotumai naso ego ewa: Ema Yudako Anutura nana desenitinora amira nana nena mou-mau oko potanekai.