Search form

Aposolo 15:21

21Awa ego emira wanekai: Mosera lo ge awa emoko ona nata sero azimuro susu kerenitinoise tupisowa. Ata zeme da ago Sabat pura sero yere ibu sero azimuro ninitinowenakai, are Mosera lo ge oko osamunoya.” Ago senua awa.