Search form

Aposolo 15:22

Nukare pas zo ema Yudakore potiwa.

22Are aposolo ata gera giti kopi nukare dubura ema dapikarago tugata wewa niniwa te wenu nusokare nana ema eto pumuwa. Ema eto awa puro Pauloto Banabare dai pas puro Antiok nate bayariseto sewa. Ema pumuwa amira zo zazo nuso Yuda. Zazo nuso zo Basaba. Zo zazo nuso Sila. Nuto dubura giti kopi noisowato awa.