Search form

Aposolo 15:29

29Nikare wo tua opire zame potai amira pisita wora orarata wo duba anisemai betai orara mokara itai, awata bama bewana wai, awa doro baitiwo. Nena awa duamunowa, awa kokopai nuamunowa. Ge kaka awa. Tuare dai noiwo.”