Search form

Aposolo 15:36

Pauloto Banabare zaumuwato.

36Ago noeto Paulo meni Banabare ego senua awa, “Nage gita Tuara buara susawise Tuara ge tugata wenage nata sero otao mamai nasoge kei awewa nukare nogo nori awa baro ganege.”