Search form

Aposolo 15:38

38Mak nu gita numoreto dai susaumite Pamfilia zebura ena bua ziro zewai kaka wamu nuto doro ewesemunua, are Paulo meni nu numoreto dai bayaira ginu te kaka wamu wenua.