Search form

Aposolo 15:8

8Ago wena Anutu nu dubara gai meni Yuda ema namorekai Ozana potinua da ago ine ema Yudakore potitinoise tuma diai nusokare te asenua awa.