Search form

Aposolo 16

Paulo meni Listera nate ena mai zo zazo Timoti soenu

numore dai noisonua.

1Pauloto Silare meni susaumite Derebeto Listera nate kei awewato. Listera nate ena Yesura ge ninai mai zo zazo nuso Timoti itisonua. Mia nuso Yuda bama Yesu tuma diai, ata mama nuso Grik ema. 2Listera ata Aikoniam natara ge ninai dubu nukare Timoti gasara ewanana inoisonua awa. 3Are Paulo meni Timoti numore dai nuaise senua. Ota zebu amira Yuda ema noisowa ami maira mama nu Grik ema awa giro tepo wewa. Are Paulo nu Yuda ema meni Timoti gara ewanana waise sero puro tama aiso nuso kapenua awa. 4Ago wero nata sero susawise aposolota giti kopi meni Yerusalem nate ena sai zewai wai ge sewa awa dimarise sero Yesura dubu tugata wero bamuwa awa. 5Ago inoise bua wewa Yesura dubu amira tuma diai zewai wenua. Are ema eni meni waiko be sero baro tairo tairo awewa dubu bamubake wewa awa.

Paulo meni atua inoise Masedonia ema zo ginua.

6Nukare Asia zebura ena ge tugata wamu sewa Ozana meni azu senu giro Frizia zebu ata Galata zebu amira soe bamuwa. 7Bamuro Misia zebu tani wai amira kei awero Bitinia zebura bayamu wewa Yesura Ozana meni da ago bayai azu senua. 8Azu senu giro nukare Misia zebu busero baro ewa bera Troas nate kei awewa awa. 9Ago kei awero pire Paulo meni atuara nena ego ine ginua: Masedonia ema zo meni nuso nana dopero ge beina wero ego senua awa, “Ni semuro mu Masedonia zebura niro nakare soremase.” 10Paulo nu nena awa ginu ego senakare awa, “Anutu meni nakai Masedonia zebura baro Oziga Ewanana tugata wanisekai toya awa.” Ago sero bayamu sero sia wenakare awa.

Bama Lidia meni Kristen wenua.

11Nakare sia wero wara witiro Troas nata doro daina-poina awero susaumite Samotres gutura kei awenakare. Pina atinu ana susaumite Neapoli nate kei awenakare. 12Ana wara ena osero susaumite Filipai nate kei awenakare. Nata awa Masedonia zebura nata bamu zo awa. Roma ema meni nata amira mama wero noisowa. Are nakare nata amira waiko be eni ago noinakare awa. 13Ago noinakare Sabat pura kei awenu nata atura ou zo itinua amira ego toise bamunakare, “Yuda ema begomo bua inowera amira kakamo zo ou paora itita baro ganekai.” Ago sero baro bama auniro itiwa tamuro itise ge tugata wenakare awa. 14Nusokare nana bama zo meni Anutu sou inoise noisonua, zazo nuso Lidia. Nu mo bewa-dito zuma bamure amira stoara mia. Nu Tayataira natara. Are bama awa Tua meni senu kotumai nuso zazenu nu Paulora ge dana zaawero nininua. 15Are nakare nu ata awiso nuso awa ge ou gutenakare amire nu namorekare ego senua awa, “Nikare namore gewa Tuara mai me inona, are so nasora witiro itai-matai wewo.” Ago toise ge beina wenu witi sora ninakare awa.

Pauloto Silare benai sora potiwa.

16Be zore nakare begomo saira kakamo amira susaunakare sou bama diri zo meni nakare tamunua. Bama diri nu koi zawa sai bama noise nena ama emara nana kei awamu inoinua awa kerenitinoise noisonua. Ago inoise wau moni zumasai masai mamana nuso meni pupinoisowa awa. 17Are nu ami nakare eyaya tamuro ama ganinoise zawa sero ego toisonua awa, “Ema emi Anutu bamubakera bua mai noise kokopai wawise amira ebata nimorekare sero gipero awinowera.” 18Zawa sai awa waiko be giti toe donu giro Paulo nu amira berea wenu giro kapeteniro koire ego senua awa, “Na Yesu Kristora bera sana bamera mokara ena kei awero bamu.” Ago senu koi eya kei awero bamunua. 19Ago wenu mai bama diri amira mamana meni wau moni nusokare kei awaira ebata tepo wenu giro Pauloto Silare ziro zumuro puro bamu nata mokara niro ema giti kopira nana potiwa awa. 20Natara giti kopi amira nana potiro ego sewa awa, “Nuto Yuda ema meni nata nasokaira muro nata nasokai gera inowerato awa. 21Ago inoise tani-butani seka nakai Roma ema meni wai ine tepo, o tani eni lo nasokai meni gazinoya awa tamuro puro norato.” 22Ago sewa ema dubu bamubake dopero itiwa ami numoreto tini kapai puro nuto iwo inoiwa ema giti kopi meni tama woi nusoto ziwa keenu dutero wamu meni darise sewa awa. 23Wamu meni pena-pana dero amire eto dago benai sora potiwa awa. Potiro nuto azu bayai azu dia meni nuto dia wero baitaise sewa awa. 24Ago sewa giro nu nuto benai so soe damu amira potiro te nusoto para wekimai meni wekimunu auwato awa.

Benai sora dia meni Kristen wenua.

25Pi soe sieniro amire Pauloto Silare meni Anutu yerere isare meni bowi inoiwato benai ema eni meni ninitinoiwa 26duwi bamubake tutamu sumunu benai sora zasiwi zipenu toyai be dapikarago piakaniwa ema dapikaragora mui besewa awa. 27Ago wenu benai dia meni awai masira ena mamana awero eriro toyai be dapikarago piakanai gege giro benai ema bozero tepo weuta asero kaia nuso egira ena zinu kisimunu puro nutope gayamu sero inoinu 28Paulo meni arero ego senua awa, “Tama niso oko gera wase. Nakare dago itenakare ewa.” 29Ago senu dia meni lam emo senu awiso nuso lam potiwa eya so mokara toiro te-wana zipenu Pauloto Silara nana koininua. 30Ago wero so mokara ena uzumuro puro pusumuro nuto atata wero senua awa, “Ema tua naso, na nogo nogo wana Anutu meni na soero puro kora wamunoi?” 31Ago senu nuto ina ego sewato awa, “Ni ata dubu nisore Tua Yesu Kristo tuma diawa amire Anutu meni nikare soero puro kora wamunoya.” 32Ago sero nu ata dubu nuso awa Tuara ge tugata wewato awa. 33Tugata wewato niniro dia meni pire nuto uzumuro puro baro wamu zara amira iso awa sewero dowenua. Ago wero senu nu ata dubu nuso awa ge ou gutewato awa. 34Ago wewato nuto uzumuro so nusora puro witiro senu nena wewa niwato awa. Ota dia dubu nusore nukare Anutu tuma diwa soero puro kora wenu giro yawa sara wewa awa.

Ema giti kopi meni sewa Pauloto Silare benai sora ena kei awewato.

35Pina atinu ema giti kopi meni polis iyetiwa baro ego sewa awa, “Ema eto bese bayareto.” 36Ago sewa dia meni niniro Paulore ego senua awa, “Na nito iyetana bayawiseto ema giti kopi meni ge potera mia, are nito kei awero baroto begare noiwoto.” 37Ago senu Paulo meni polisre ego senua awa, “Nato Roma ema kei awenato, ata nukare nato tepo emara giti mokara ena wamu meni dero poti benai sora nitara. Agoro nukare nogoro nato upene iyetitinori? Ago ine tepo awa. Nutopekare muro nato sara bayaneto.” 38Paulo ge ago senu polis meni ewesemuro baro giti kopi tugata wewa nukare ema eto Roma ema kei awewato amira oziga niniro azu wewa awa. 39Azu wero nusoto nana muro nuto uzutitinoise kora wero benai sora ena puro kei awero nata nusokare doro bayariseto sewa awa. 40Ago sewa nuto benai sora ena kei awero Lidiara sora baro Yesura dubu giro sogawai ge tomiteto nata awa doro bamuwato awa.