Search form

Aposolo 16:10

10Paulo nu nena awa ginu ego senakare awa, “Anutu meni nakai Masedonia zebura baro Oziga Ewanana tugata wanisekai toya awa.” Ago sero bayamu sero sia wenakare awa.