Search form

Aposolo 16:13

13Ago noinakare Sabat pura kei awenu nata atura ou zo itinua amira ego toise bamunakare, “Yuda ema begomo bua inowera amira kakamo zo ou paora itita baro ganekai.” Ago sero baro bama auniro itiwa tamuro itise ge tugata wenakare awa.