Search form

Aposolo 16:18

18Zawa sai awa waiko be giti toe donu giro Paulo nu amira berea wenu giro kapeteniro koire ego senua awa, “Na Yesu Kristora bera sana bamera mokara ena kei awero bamu.” Ago senu koi eya kei awero bamunua.