Search form

Aposolo 16:19

19Ago wenu mai bama diri amira mamana meni wau moni nusokare kei awaira ebata tepo wenu giro Pauloto Silare ziro zumuro puro bamu nata mokara niro ema giti kopira nana potiwa awa.