Search form

Aposolo 16:20

20Natara giti kopi amira nana potiro ego sewa awa, “Nuto Yuda ema meni nata nasokaira muro nata nasokai gera inowerato awa.