Search form

Aposolo 16:25

Benai sora dia meni Kristen wenua.

25Pi soe sieniro amire Pauloto Silare meni Anutu yerere isare meni bowi inoiwato benai ema eni meni ninitinoiwa