Search form

Aposolo 16:27

27Ago wenu benai dia meni awai masira ena mamana awero eriro toyai be dapikarago piakanai gege giro benai ema bozero tepo weuta asero kaia nuso egira ena zinu kisimunu puro nutope gayamu sero inoinu