Search form

Aposolo 16:30

30Ago wero so mokara ena uzumuro puro pusumuro nuto atata wero senua awa, “Ema tua naso, na nogo nogo wana Anutu meni na soero puro kora wamunoi?”