Search form

Aposolo 16:33

33Tugata wewato niniro dia meni pire nuto uzumuro puro baro wamu zara amira iso awa sewero dowenua. Ago wero senu nu ata dubu nuso awa ge ou gutewato awa.