Search form

Aposolo 16:34

34Ago wewato nuto uzumuro so nusora puro witiro senu nena wewa niwato awa. Ota dia dubu nusore nukare Anutu tuma diwa soero puro kora wenu giro yawa sara wewa awa.