Search form

Aposolo 16:39

39Azu wero nusoto nana muro nuto uzutitinoise kora wero benai sora ena puro kei awero nata nusokare doro bayariseto sewa awa.