Search form

Aposolo 16:4

4Ago wero nata sero susawise aposolota giti kopi meni Yerusalem nate ena sai zewai wai ge sewa awa dimarise sero Yesura dubu tugata wero bamuwa awa.