Search form

Aposolo 16:40

40Ago sewa nuto benai sora ena kei awero Lidiara sora baro Yesura dubu giro sogawai ge tomiteto nata awa doro bamuwato awa.