Search form

Aposolo 16:9

9Ago kei awero pire Paulo meni atuara nena ego ine ginua: Masedonia ema zo meni nuso nana dopero ge beina wero ego senua awa, “Ni semuro mu Masedonia zebura niro nakare soremase.”