Search form

Aposolo 17:17

17Are nu Yuda emara yere ibura toiro Yuda ema nukare ata Grik ema eni Yuda emare dai noisowa numorekare dai Tuara ge sero niniro awewa. Ota waiko be giti nata kakame ena ema tamuro da ago ge sero niniro awewa.