Search form

Aposolo 17:19

19Ago sero aunaira kakamo zo zazo Areo ago uzumuro puro witiro baro natara dia amira soe potiro ego sewa awa, “Ni ge seka tosa awa nera tosi? Sasa ninamu tonakare.