Search form

Aposolo 17:24

24Anutu nu zebu tamuro amira tame nena dapikarago potiro pesuninua, nu ami ututo zebura Tua awa. Nu ibu emara wana meni wai amira itai-matai oko inowia.