Search form

Aposolo 17:25

25Ota nena zo kau wai ema meni bua wero tamuro numore potai ine oko itia. Tepo awa. Nune gege ema namorekai nuaire ozanare nena dapikarago potai gege potitinowia awa.