Search form

Aposolo 17:31

31Awa nera kota, nu be potinua itia awa kei awai amire nu ema zebu giti amira susu kereniro ina te potamunoya. Ota ema zo awina-dawina waira bua awa waise potinua. Potiro zebura ema dapikarago nu giro baitanisekai sero betaira ena awa-uzenu seka wero eriro nowia.”