Search form

Aposolo 17:32

32Paulo nu betaira ena seka wero eraira ge senu eni meni niniro nu sero ziwa, ata eni meni awa ego sewa awa, “Ge awa be zore sasa ninanekare.”