Search form

Aposolo 17:5

5Ago wewa Yuda ema meni numoreto giwa waya wenu nukare ema waya-kawaya eni tebe-tabe noisowa, awa puro uzumuwa kokouniro ge sero gunero awero baro Zesonra so zimuro Pauloto Silare puro emara nana wanera potamu sero kau wewa awa.