Search form

Aposolo 17:6

6Nukare nuto kau wero kaka tamamu wero giro Zeson ata ge ninai eni awa puro zumuro bamu nata dia wai ema amira nana niro arero ego sewa awa, “Ema eni meni ema zebu giti amira duba sisinoise nowera ami nasokai nana kei awetera.