Search form

Aposolo 18:10

10“Na nimore dai nona awa. Ema meni ni oko waya wamunora. Nata emira ema mamai naso dubu bamubake nora, are ni azu doro zewai wero ge tugata wai gege inoise noiyo. Ge oko duase.”