Search form

Aposolo 18:2

2Baro ana Yuda ema zo tamunua zazo nuso Akuila. Nu Ponto zebura ena kei awenua. Nuto bama nuso Prisilare dai Itali zebura ago noiwato Roma ema tua bamubake zazo nuso Klodio meni Roma nata soero Yuda ema dapikarago eseninua awa. Are nuto nata awa doro Korinti nate baro borere tepo itiwato Paulo meni nuto tamunua. Tamuro nusoto nana bamunua awa.