Search form

Aposolo 18:24

24Ago inoinu Yuda ema zo zazo nuso Apolo ami Efeso nate kei awenua. Nu Alesandria natara ema. Nu ema ninai bamubakere. Nu Anutura ge gayai azipitinoise niniro baitinua.