Search form

Aposolo 18:25

25Ago wero Tuara ebata gipewa giro baitinua. Giro baitiro Yesura ge awa zo da kaka wosunamu ema bama tugata inoisonua awa. Ata nu Yohanera ge ou gutai awa gege nininua.