Search form

Aposolo 18:26

26Nu Yuda emara ibura ena zaawero ge tugata wenua, awa itazaita tepo, zewai wero tugata wenua. Ge ago gipenu giro Prisilato Akuilare meni niniro nu puro nusoto nana baro Anutura ebata giro baitaise ge sero tugata-magata wewato awa.