Search form

Aposolo 18:28

28Ago inoise Anutura ge gayai awa azimuro Yesu nu Soyai Ema me amira susu poti damu niro ema bamera giti mokara ena ge ina-sa inoise Yuda emara ge puro osenua awa.