Search form

Aposolo 18:5

5Are Silato Timotire Masedonia zebura ena muwato amire Paulo meni tamara bua doro ge tugata waira bua zewai-zawai wero puro Yesu nu Yuda emara Soyai Ema me amira susu kereniro toise Yuda emare tugata wenua awa.