Search form

Aposolo 18:6

6Ago wenu Yuda ema nukare ge nuso azu sero nu isimuwa ginu mou wenu nu nukare poti gutipe nago wero tama woi nuso deregiwenu wowo osenu numorekare ego senua awa, “Anutu meni be bamura ena nikare duamunoya amira susu awa naso kota, nisokare gege awa.