Search form

Aposolo 18:7

7Na nikare doro ema Yudakora nana baro nukare ge tugata wamunona.” Ago sero nukare doro ema zo zazo nuso Titio Zastas, nu Grik ema meni Anutu sou inoisonua, so nuso amira witiro itai-matai wenua. So nuso awa Yuda emara yere ibura zorage itisonua awa.