Search form

Aposolo 19

Paulo meni Efeso nate ena Yohanera bua mai eni tamunua.

1Apolo nu Korinti nate noinu Paulo meni zebu busero susaumite Efeso nate kei awero ge ninai dubu eni tamunua. 2Tamuro atata wero ego senua awa, “Nikare tuma diwa Ozana meni nisokare nana toinuta?” Ago senu nukare ina ego sewa awa, “Tepo awa. Ozana noya amira oziga nakare kaka ninamu.” 3Ago sewa noko atata wero ego senua awa, “Agoro nikare susu nera ge ou guteu?” Ago senu nukare ego sewa awa, “Nakare ge ou gutewa awa Yohane meni ema bama duba kapetenarise ge tugata inoisonua amira susura ge ou gutewa awa.” 4Ago sewa Paulo meni ina ego senua awa, “Yohane meni awa ema bama duba kapetenarise ge ou gutinoise ego tugata inoisonua, ‘Naso nana atune mamunoya nu awa tuma diwo.’ Ge awa Yesure senua.” 5Paulo ge ago senu ema meni ge awa niniro Tua Yesura zazora susumuwa giro ge ou gutenua awa. 6Ge ou gutero wana nuso giti nusokarera potinu Ozana nusokare nana osenu nukare Ozanara ge ewe-pape toise porofete meni sago wewa awa. 7Ema ago wewa amira namba nusokare 12 awa.

Paulo meni Efeso nate ena ge tugata inoisonua.

8Paulo meni Yuda emara yere ibura eyaya toitinoise Tuara ge itazaita tepo putoure inua etorobara ago ge tugata inoise noisonua awa. Ago wero nukare Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge awa gara me waise numorekare dai uge-mage inoise noisonua awa. 9Ago inoinu ema eni nukare ge nuso ninai azu wero Yesura ge azu toise aunaira ena Tuara Ebata Seka awa waya asewa giro Paulo meni dumu inoise nukare donua. Nukare doro Tuara ge emo ara tamuwa nukare awa uzumuro puro ema zo zazo Tirano amira ninai ibura baro waiko be giti Yesura ge tugata-magata inoise noisonua awa. 10Ago inoe donu zepa eto wenua. Are Yuda emare Grik emare Asia zebura noisowa ami dapikarago Tuara ge niniro tepo wewa awa.

Siwara mai 7 amira uge.

11Anutu meni Paulo soremasai tani putoure erama meni gita kaka gamu awa dainiro inoisonua. 12Awa ego ewa: Ema eni meni Paulora tamara bua mo o poia nuso awa puro bamu yaya ema bamera nana nasara ziasara yaya tepo wasai kokopai inoisowa. Ota bi moka nusokare nana ena doro susawisowa awa. 13Yuda ema eni bi tuninuai ema wero so sero keusema inoise noisowa nukare ami goe bi tunaira puro noisowa. Are Tua Yesura zazo bowire meni goe nusokare waise sero ema bire amire ego sewa awa, “Yesura zazo bowire Paulo meni towia amira bera bayasise tona.” 14Yudara pris bamu zo zazo nuso Siwa amira mai mamatana 7 nukare ami da ago inoisowa. 15Ago inoise sewa bi meni ge ego ine kapeteninua, “Yesu na gai. Paulo na gai. Ata nikare arekareni?” 16Ge ago toise ema bire meni goroba bamubake wero mai dapikarago dero musuna-masuna inoise tama woi nusokare zinu kekeyemunu tama tepo ou orara gutero sora ena sumuro bozewa. 17Ago wewa nena amira bowi meni kei awenu Efeso nate ena Yuda emare Grik emare niniro azu wero giro Tua Yesura zazo de ike damu nitinoisowa. 18Ago wewa ge ninai dainiro meni kei awero digara tani inoisowa awa dapikarago gateniwa. 19Digara tani gateniro ema goe bua inoisowa amira nana dainiro meni goe waira buku asumuro puro kei awero ema bamera nana giti mokara niaora moewa awa. Are buku moewa amira zuma nosokare azimuwa 50,000 kina wenua. 20Ago wewa Tuara ge meni putoure kei awero so te wenua awa.

Paulo meni Yerusalem nate bayamu peu wenua.

21Tani awa kei awero tepo wewa amire Ozana meni kotumai zo Paulore potinu nu Masedonia ata Akaya zebura baro nata temuro amire Yerusalem nate bayamu senua. Bayamu sero ego senua awa, “Na Yerusalem nate kei awero noko muro bamuro Roma nate kei awamunona.” 22Are bayamu sero soremai nuso eto Timotito Erastore Masedonia zebura iyetinu gita bamuwato awa. Nune meni awa Asia zebura itamu sero noko be pei-kaka susumuro noinua awa.

Efeso ena ema diti bamu meni Paulore tini kapenu ge gunewa.

23Be amira ana Efeso nate ena Tuara Ebata Sekara ge gunai bamubake kei awenua. Awa ego emira. 24Ititi silva meni wai ema zo noisonua zazo nuso Demitrio. Ema ami tua opi zo zazo Atemis amira ibu nusora ititi pei-mamai silva meni wasai ema meni zuma gaero pumasara numa ata bua mai nusore nusokare nana moni meni dainiro kei awinoisonua awa. 25Are Demitrio meni bua mai nusore silva bua wai ema enire zawa senu auniwa ego tugata wenua awa, “Otao mamai, nikare bua nasokai ami wau moni tapinowia, awa gosinowa. 26Agoro ema zo muro nowia zazo nuso Paulo. Nikare susu nuso niniro gosinowa. Nu Efeso nate ena daba kota, Asia zebu enira ema dainiro uzutiro duba sisinoise ego tugata inowia, ‘Ititi emara wana meni wai awa tua me tepo awa.’ 27Nu ago inuai ema bama meni moni bua nasokai puro osago wamunora. A gege kota, tua bamubake nasokai Atemis amira ibu awa iwo wara osamunoiwa. Agoro Atemisra zazo bowire nuso osamunoiwa. Agoro Paulo meni bama tua Asia zeburata zebu enira ema dapikarago sou bua inowera amira zazo bowire puro osarise towia awa.”

28Demitrio meni ge ago tugata wenu niniwa moka nusokare tini kapenu zawa gatero ego sewa awa, “Efeso natara Atemis nu tua bamubake.” 29Ago toise ge gunewa nata ema dapikarago ge gege gunero bamu aunai kakamora niwa. Ago inoise Masedonia ema eto Paulo ama ganinoisowato zazo nusoto Gayasto Aristakore nuto awa puro ziro zumuro aunai kakamora bamuwa awa. 30Ago wewa Paulo meni niniro emara aunaira nana mokara bayamu senu ge ninai ema meni soewa awa. 31Ago wewa Asia zebura ema giti kopi eni Paulora otao mai wero noisowa ami Paulo aunaira mokara bayai azu, sai zewai wai ge potiwa nuso nana bamunua awa.

32Aunai masira ena ema nukare eni ge zo sewa, eni ge zo sewa, ago inoise ge bamu gunewa. Ago wewa, nera kota, ema bama dubu bamu meni aunaira susu kaka gamu inoise itazaita wewa. 33Ema nukare ago inoiwa Yuda ema nukare otao nusokare zo zazo Alesanda, nu emara nana soe dopero itinu ge saise musewa eni meni gera susu gaise tugata wewa niniro gera masira baro ge ina-sa wamu sero wana sapikore awenua awa. 34Ago wenu ema nukare nu Yuda ema awa giwa kei awenu nukare dapikarago eroma arero ego sewa awa, “Efeso natara Atemis nu tua bamubake.” Ago toiwa aua eto tepo wenua awa.

35Ago inoiwa natara kuskus meni ge duarise senu giro dowa numorekare ego senua awa, “Efeso otao mamai naso, nata emira ema meni Atemis bamu nasokaira ibu ata omata sienai utura ena osenua amira dia nowenakai, awa ai meni siramunoi? 36Awa tepo awa. Ema zo meni ge awa opi asai ine oko itia. Are nikare tani waya zo giti agu wai azu, duba nisokare puro osewo. 37Nikare ema eto puro mewa nuto ami gita nena nisokare zo ibura ena oko bewana wewato. Ata nuto tua bama nasokai oko isewato. 38Ata Demitrio nu bua mai nusore nukare ami ema zore gera waya inoita, pasinara ge bua waira be mawi zas ema nowera amira nana puro baro sarise. 39Ata nisokare nana ge zo itai giro ema giti kopira aunai bamubake kei awai amire seu tepo wae. 40Nikare zeme tini gamaira ge sero ge tepora ena iwo kei awamu wetia, amira Roma ema giti kopi meni niniro nakai zawa sai baro ge zota zo puro tugata wanakai ninai oko te wamunoya.” 41Kuskus meni ge ago sero tugata wenu niniro zanewa awa.