Search form

Aposolo 19:12

12Awa ego ewa: Ema eni meni Paulora tamara bua mo o poia nuso awa puro bamu yaya ema bamera nana nasara ziasara yaya tepo wasai kokopai inoisowa. Ota bi moka nusokare nana ena doro susawisowa awa.