Search form

Aposolo 19:16

16Ge ago toise ema bire meni goroba bamubake wero mai dapikarago dero musuna-masuna inoise tama woi nusokare zinu kekeyemunu tama tepo ou orara gutero sora ena sumuro bozewa.