Search form

Aposolo 19:17

17Ago wewa nena amira bowi meni kei awenu Efeso nate ena Yuda emare Grik emare niniro azu wero giro Tua Yesura zazo de ike damu nitinoisowa.