Search form

Aposolo 19:22

22Are bayamu sero soremai nuso eto Timotito Erastore Masedonia zebura iyetinu gita bamuwato awa. Nune meni awa Asia zebura itamu sero noko be pei-kaka susumuro noinua awa.