Search form

Aposolo 19:24

24Ititi silva meni wai ema zo noisonua zazo nuso Demitrio. Ema ami tua opi zo zazo Atemis amira ibu nusora ititi pei-mamai silva meni wasai ema meni zuma gaero pumasara numa ata bua mai nusore nusokare nana moni meni dainiro kei awinoisonua awa.